• تدوین استاد امکان سنجی
  • تدوین طرح کسب و کار
  • تدوین مدل کسب و کار
  • تدوین نقشه راه کسب و کار
  • اخذ استانداردهای مدیریت نوآوری
  • اخذ استانداردهای فناوری اطلاعات
  • مشاوره بازاریابی
  • دیجیتال مارکتینگ
  • مشاوره تحقیق و توسعه