• نگارش متن اختراعات خارجی و داخلی مطابق استانداردهای اداره مقصد
  • ثبت اظهارنامه اختراع بین المللی ، منطقه ای و ملی
  • ثبت علائم تجاری و طرح های تجاری در داخل و خارج از ایران
  • حقاظت از نرم افزارها در قالب پتنت
  • تحلیل پتنت و رصد فناوری
  • جستجوی نوآوری ، دانش پیشین و آزادی بهره برداری
  • ارزشگذاری اختراعات
  • تهیه گزارشات نیاز سنجی و ممیزی
  • آموزش و مشاوره مالکیت فکری در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی