• بازاریابی
 • بازار
 • محصول
 • برند
 • مخاطبان بازار هدف
 • سنجش سهم از بازار
 • محبوبیت برند
 • جایگاه ذهنی
 • رتبه بندی فروش
 • خدمات پس از فروش
 • تولید محصول جدید
 • ورود به بازار جدید
 • جهت و سوی فناوری های مرتبط با یک صنعت
 • اثربخشی تبلیغات در آگاهی از برند
 • مشاوره تحقیق و توسعه