دارایی های فکری (IP) به خلاقیت های برگرفته از ذهن اشاره دارد . مانند اختراعات که زاییده خلاقیت و ایده پردازی ذهن انسان است . از دارایی های فکری در قانون با استفاده از حق ثبت اختراع ، حق چاپ و علائم تجاری محافظت می شود که برای افراد این امکان را به وجود می آورد تا از آنچه اختراع یا خلق می کنند حفاظت و به رسمیت شناخته شود و افراد بتوانند از آن سود مالی نیز کسب کنند. قوانین حفاظت از دارایی های فکری بین منافع نوآوران و منافع عموم تعادل ایجاد کرده و محیطی ایجاد می کند که در آن خلاقیت و نوآوری شکوفا شود.

همچنین در سال هاي اخير با توجه به تغییرات تکنولوژیکی نه تنها در کشورمان بلکه در جهان منابع مزيت رقابتي از سرمايه هاي ملموس و سخت به دارايي هاي غير ملموس و نرم مانند دانش و سرمايه فکري در حوزه فناوری های نرم مانند فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی تغيير داده است. به دليل اهميت سرمايه فکري در این حوزه و ارزيابي آن در نظام هاي کسب و کار و سرمایه داری ، دست اندرکاران آن به شناخت مولفه هاي سرمايه فکري و نحوه سنجش و حفاظت از آن نياز دارند.

خدمات مدیریت دارایی های فکری و تجاری سازی حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی شامل همه آن ابزارهایی هستند که به حفاظت از حقوق و کاهش خسارات ناشی از نقض حق در این حوزه کمک می کند.