• یادگیری ماشین Machine Learning
  • زبان طبیعی NLP
  • الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm
  • سیستم های خبره Expert System
  • بینایی ماشین Machine Vision
  • شبکه عصبی Neural Networks
  • روباتیک Robatics