استراتژی توسعه ، ای تکفام در بلندمدت بر مبنای ارائه خدمات تخصصی مدیریت دارایی های فکری ، تجاری سازی و ارزشگذاری ، توسعه دهندگی و تحقیقات بازار در سطح بین المللی مطابق با نیاز صنایع تکنولوژی محور و فعالیت در جهت ایجاد فرهنگ بهره برداری تجاری از پتانسیل های تحقیق و توسعه درون زا در بازارهای خارجی از طریق توسعه ظرفیت های فناورانه داخلی و احداث دفتر فعال ای تکفام در خارج از کشور می باشد.