جلسه مميزي دارايي هاي فكري شتاب دهنده تريگ آپ

حامیان فناوری کارافام
صندوق نوآوری و شکوفائی در راستای توسعه توانمندی شرکت ها و شتابدهنده های دانشبنیان در حوزه مدیریت دارایی های فکری، رویداد نیازسنجی و ممیزی دارایی های فکری با عنوان “گنجینه” را از طریق کارگزارن منتخب خدمات مالکیت فکری برگزار می نماید. امروز در یکی از رویدادهای گنجینه، کارافامی ها مهمان شتابدهنده تریگ آپ بودند و جلسات مستقل با هریک از تیم های مستقر در این شتابدهنده صورت گرفت.
با تشکر از تریگ_آپ و تیم های عالی مستقر در آن و آرزوی توفیقات روزافزون و سربلندی ایران
“خدمت ممیزی و نیازسنجی دارایی های فکری با حمایت بلاعوض بالای 75 درصدی صندوق نوآوری و شکوفائی”

همگی برای ایران
مالکیت_فکری