عقد تفاهم نامه همكاري با شتابدهنده نوين تك

#حاميان_فناوري_كارافام
در دنياي امروز و بر اساس بررسي هاي آماري صورت گرفته روي تعداد #اختراعات و #علائم_تجاري كه توسط شركت هاي فعال در حوزه #فناوري_اطلاعات_وارتباطات و همچنين #هوش_مصنوعي به #ثبت رسيده است ، به اهميت اين حوزه به لحاظ #فناورانه پي ميبريم. همچنين بحث #حفاظت و #مديريت_دارايي هاي_فكري با توجه به تغييرات كنوني حوزه #فناوري از اهميت بيشتري نسبت به حوزه هاي ديگر برخوردار است و نيازمند آگاهي #مديران و #متخصصان اين حوزه مي باشد.

در عصر فناوري کنونی، استفاده از سیستمهاي هوش مصنوعی در صنایع مختلف مورد استقبال قرارگرفته است. یکی از مهمترین کاربردهاي هوش مصنوعی، استفاده از این سیستمها در اختراعات است. درگذشته، قوانین و البته باور عموم براین عقیده بود که ایجاد اختراع صرفاً از عهده یک انسان یا گروههاي انسانی برمی آید. اما امروزه سیستمهاي هوش مصنوعی با استفاده از الگوریتمهاي خاص، استفاده از مهارت یادگیري و تقلید از رفتار انسانی، قادر به ایجاد اختراعات هستند. هنوز هم قوانین ثبت اختراع در سراسر جهان صرفاً انسان را مستحق دارا شدن حقوق مالکانه اختراع میدانند. اگرچه افراد متعددي ازجمله برنامه نویس نرم افزار، تهیه کننده داده ها و… هرکدام به نحوي در ایجاد این اختراعات نقش دارند،در سال های اخیربا بررسی ویژگیهاي هوشمندانه ي این سیستمها،مهارتهاي فنی شکل گرفته در سیستمهاي هوش مصنوعی را در کنار مهارتهاي بشري مستحق دریافت حقوق مالکانه ي اختراع بدانیم. اگرچه برخی از متصدیان بشري ایجاد اختراعات هوش مصنوعی به نحوي مستحق دارا شدن بخشی از حقوق مادي اختراع هستند، باید به این امر اذعان داشت که حتی برفرض به استخدام گرفته شدن این سیستمها توسط نیروي انسانی (برنامه نویس سیستم)، حقوق معنوي اختراع متعلق به سیستمهاي خودکار هوش مصنوعی است و مرکز مالکیت فکري متولی حمایت از حقوق این سیستمهاي هوشمند خواهد بود.

با توجه به اهميت روزافزون و وسيع اين حوزه #شتابدهنده_نوين_تك و #مجموعه_كارافام در تاريخ دي ماه ١٣٩٩ تفاهم همكاري جهت ارائه كليه خدمات مرتبط با مديريت دارايي هاي فكري امضا نمودند.