چند نکته مهم درباره مالکیت فکری؛

مروری بر آنچه تاکنون آموختیم:
• مالکیت فکری یک اصطلاح کلی برای مجموعه‌ای از دارایی‌های نامشهود یا دارایی‌هایی است که ماهیت فیزیکی ندارند.
• مالکیت فکری متعلق به یک شخص یا شرکت است و از نظر قانونی از استفاده یا اجرا بدون رضایت محافظت می‌کند.
• مالکیت فکری می‌‌تواند شامل انواع مختلفی از دارایی‌ها، از جمله علائم تجاری، حق اختراع و حق چاپ باشد.
• نقض مالکیت فکری زمانی رخ می‌دهد که شخص ثالثی در استفاده غیرمجاز از دارایی شرکت کند.
• حمایت‌های قانونی برای اکثر مالکیت‌های فکری پس از مدتی منقضی می‌شود. با این حال، برای برخی (به عنوان مثال، علائم تجاری)، آنها برای همیشه باقی می‌مانند.
چه کسی مالکیت فکری دارد؟
به طور کلی، خالق یک اثر، مالک آن تلقی می شود. با این حال، مالکیت فکری را می‌توان برای انواع مختلف دارایی و تحت شرایط مختلف به طور متفاوت تعیین کرد. به‌عنوان مثال، اگر اختراع برای کارفرما ایجاد شود، کارفرما مالک آن است. همچنین، حقوق مالکیت فکری نیز می‌تواند به اشخاص دیگر منتقل شود.